Dr Mair Edwards
Seicolegydd Clinigol / Clinical Psychologist

01248 715005
post@cathcyf.co.uk


Gwasanaethau Tyst Arbenigol

Mae CATh Cyf yn derbyn cyfarwyddiadau ar y cyd mewn achosion llys sy’n ymwneud yn bennaf â phlant – boed hynny’n achosion gofal neu’n achosion preifat/cyswllt.

Mae gennym arbenigedd helaeth erbyn hyn mewn asesu plant a’u teuluoedd – gan gynnwys asesiadau unigol o rieni, gofalwyr eraill, a phlant. Gan ein bod yn gallu cyfuno gwybodaeth o’r asesiadau yr ydym yn gallu gweithio’n effeithiol ac yn gallu gwneud argymhellion cryfach ar ffactorau fel ymlyniad a gallu rhiant/rhieni/gofalwyr i fagu plentyn penodol.

Gan ein bod yn un o ychydig iawn o ddarparwyr gwasanaethau seicoleg clinigol drwy gyfrwng y Gymraeg rhoddir blaenoriaeth i achosion lle mae angen asesiadau cyfrwng Cymraeg. Oherwydd y flaenoriaeth yma yr ydym yn achlysurol yn derbyn cyfarwyddiadau ar gyfer asesiadau mewn achosion iawndal lle mae angen asesiad cyfrwng Cymraeg.

Ein bwriad yn CATh Cyf yw cynnig gwasanaeth seicolegol o safon uchel. Yr ydym yn ceisio ymateb yn brydlon i unrhyw ymholiadau cychwynnol (fel arfer o fewn 24 awr yn ystod wythnos waith), ac yn ymateb i lythyrau cyfarwyddo’n brydlon er mwyn hwyluso’r gwaith gweinyddol o ran gwneud cais am ganiatad cyllido. Yr ydym yn ymwybodol o’r pwysau sydd ar gyfreithiwyr ac Awdurdodau Lleol wrth weinyddu mewn achosion gofal a chyswllt ac yn addo rhoi o’n gorau i weithio o fewn yr amserlenni gosodedig.

Mae gan CATh Cyf brofiad helaeth o ddarparu asesiadau ar gyfer achosion llys sy’n ymwneud a gofal a lles plant – yn y Llys Teulu a’r Uchel Lys. Gellir darparu asesiadau o: rieni (gan gynnwys rhieni ifanc iawn neu rieni gydag anableddau), rhieni maeth; plant a phobl ifanc; ac aelodau o deuluoedd estynedig (e.e. nain neu daid). Yr ydym yn gallu darparu asesiadau o ddatblygiad emosiynol ac ymddygiadol, yn ogystal ag asesiadau o statws ac effaith iechyd meddwl a chyflyrau personoliaeth, ac effaith alcohol a chyffuriau eraill, ar allu rhieni i fod yn rhieni effeithlon.

Ein bwriad wrth ddarparu adroddiadau yw cyfleu natur a naws yr asesiad mewn iaith glir a dealladwy, a chynnig barn glir a chytbwys ar yr elfennau seicolegol, gydag argymhellion penodol.